Enter content tit7Mphlb`l``nailn echkhphlb`l taaraangb`l

4.2
Enter content tit7Mphlb`l``nailn echkhphlb`l taaraangb`l

aelayangaimhmdaekhnan yangmiibthwiekhraaah cchaakehlaaechiiynchuue`dang thiicchamaaaihthiiedd ephuue`thamaih kh`b`l`yaangkhunnan aidaenwthaangainkaar echiiyrb`l

aelayangaimhmdaekhnan yangmiibthwiekhraaah cchaakehlaaechiiynchuue`dang thiicchamaaaihthiiedd ephuue`thamaih kh`b`l`yaangkhunnan aidaenwthaangainkaar echiiyrb`lthiimaakyingkhuen ephuue`sraangkhwaammanaicch aihkhunnanaidliml`ng rabrschaychna ainkaarechiiyrdwykhwaamsnuk sudmansnane`ng ephuue`kaarnanewbcchueng miikhrbaihthuk`yaangephuue` thiiekhaamaacchaaid cchbaidainniielythiiediiywechiiyw `yaakduub`l phr`m`aphedthsk`rsd+ t`nghaamphlaad thiieraa 7m+ `yaangeddkhaad ทีเด็ดบอล

7Mphlb`l``nailn echkhphlb`l taaraangb`l `aphedththuknaathiit`naathii

7Mphlb`l``nailn khuue` epnewbaichtthiiekiiywkab kaaraihthiieddfutb`l aela b`kphlb`l `aphedthphlb`l ainaetlawan ewbaicht baanphlb`l epnewbaicht thii naklngthunaelaehlaaechiiynb`l thiimiikhwaamaemnyamcchamaaaihthrrsna ekiiywkabthiimb`lainaetlawan odythangnii ewbaichtbaanb`lkcchamiikaarwiekhraaah aelw aihthiiedd kh`ngb`l khuub`l dang+

epnewbaicht`amnwy phlb`lsdphaasaaaithy phlfutb`lsd phlb`lwannii phlb`ly`nhlang opraekrmb`llwnghnaa opraekrmb`lphrungnii taaraangb`l taaraangkhaaenn `atraat`r`ng raakhaab`laihl raakhaab`lwannii raakhaab`lsd thii`aphedthrwderw ethiiyngtrng thuukt`ngaelaaemnyamkh`ngthukkhuu thukliikthawolkthangainaelataangpraeths phlb`lsdphriiemiiyrliik`angkRs phlb`lsdlaaliikaasepn phlb`lsdbunedsliikaaey`rman phlb`lsdliike`ingfrangess phlb`lsdaithyphriiemiiyrliik phlb`lsdyuufaaaechmpepiiynliik phlb`lsdyuuorpaaliik phlb`lsdfutb`lolk phr`mraayngaankaaraekhngkhansd aesdngraaychuue`phuuelntawcchring aecchngetuue`nkaarthampratuu odnaibaedngaibehluue`ngthii`aphedthkanaebberiiylaithm aecchkthiieddb`l wiekhraaahb`l thrrsnab`l`yaangfriidwy